ปรับปรุงล่าสุด 17 เม.ย. 2020 04:39:14 799

                                                             

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้นาน  มีหนองน้ำขนาดเล็กอยู่โดยทั่วไป  ซึ่งจะมีน้ำขังเฉพาะในฤดูฝนและจะแห้งขอดในฤดูแล้ง มีลำน้ำที่สำคัญไหลผ่าน  คือ    ลำห้วยแฮด

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็กมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้

การไฟฟ้า
        การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจำกัดพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เช่นเดียวกับ  ไฟฟ้าการเกษตร  ถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็กก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้าน  ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็กมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้
มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  1,570   หลังคาเรือน


ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็กมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็กที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  70 เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็กไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็กมีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้ การคมนาคม  การจราจรเส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็กและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้

การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย  (หมายเลข ศก.3010  ศรีสะเกษ – จันลม)
        -  รถโดยสารประจำทาง   สายจังหวัดศรีสะเกษ – จันลม 
        
-  ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท   จำนวน      1      สาย

สภาพถนน  คอนกรีต จำนวน      -     สาย  ระยะทาง  -  กม.
ลาดยาง จำนวน      1    สาย   ระยะทาง      5.00   กม.
ลูกรัง  จำนวน      -    สาย    ระยะทาง  -  กม.


ถนนของท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก    จำนวน    91  สาย

สภาพถนน  คอนกรีต  จำนวน     79     สาย ระยะทาง   17.13 กม.
แอสฟัลท์ติก  จำนวน       2     สาย  ระยะทาง     4.5  กม. (ถ่ายโอน)
ลาดยาง  จำนวน      4      สาย ระยะทาง   13.7  กม.  (ถ่ายโอน)
ลูกรัง  จำนวน      6      สาย ระยะทาง   12.5  กม.

 

ด้านกายภาพที่ตั้งของหมู่บ้านหรือหมู่บ้านหรือตำบลที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก    
ตำบลโนนเพ็ก  ประกอบด้วย ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก   ตำบลโนนเพ็ก  ประกอบด้วย จำนวนหมู่บ้าน  11 หมู่บ้าน

        หมู่ที่ 
1 บ้านโนนเพ็ก  
        หมู่ที่  2 บ้านหนองจิก 
        หมู่ที่  3 บ้านค้อ                  
        หมู่ที่ 
4 บ้านโพธิ์เก่า 
        หมู่ที่  5 บ้านโพธิ์ศรี        
        หมู่ที่  6 บ้านโนนเพ็กใหม่ 
        หมู่ที่  7 บ้านสร้างหว้า 
        หมู่ที่  8 บ้านหนองไฮ 
        หมู่ที่  9 บ้านโคกเพ็ก      
        หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์ศรีใหม่
        หมู่ที่ 11 บ้านยางปอ

โรงเรียนในเขตตำบลโนนเพ็ก ทั้งหมด 5 โรงเรียน 

    -  โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก ที่ต้ังบ้านโนนเพ็ก
     -  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ที่ต้ังบ้านโพธิ์ศรี
     -  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก ที่ต้ังบ้านโคกเพ็ก
     -  โรงเรียนบ้านค้อยางปอ  ที่ต้ังบ้านค้อยางปอ 
     -  โรงเรียนบ้านสร้างหว้า  ที่ต้ังบ้านสร้างหว้า 
   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนยฺ์ 
      -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี   ที่ต้ังบ้านโพธิ์ศรี 
      -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีกรุง    ที่ต้ังบ้านโนนเพ็ก

หน่วยงานด้านสาธารณสุข
      - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ศรี  ที่ตั้งบ้านโพธิ์ศรี  กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
      -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 11 แห่ง

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

       1.  มีไปรษณีย์  จำนวน  1  แห่ง   ตั้งอยู่ในตั้งอยู่ที่  ตำบลพยุห์   อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ    ให้บริการ เวลา  08.00   16.00 น.  ในวันจันทร์ เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์  

       2.  มีรถโดยสารประจำทาง   จากสถานีขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ  -  จันลม  ให้บริการ  ไป-กลับ เช้า  - บ่าย   วันละ   1เที่ยว


ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
    การนับถือศาสนา
      - ผู้ที่นับถือศานาพุทธ มีจำนวนวัด 8 แห่ง ดังนี้

วัดบ้านโนนเพ็ก  ที่ตั้ง บ้านโนนเพ็ก  หมู่ที่ 1  ต.โนนเพ็ก อ. พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 
วัดบ้านหนองจิก  ที่ตั้งบ้านหนองจิก หมู่ที่ 2  ต.โนนเพ็ก    อ. พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 
วัดบ้านค้อ ที่ตั้งบ้านค้อ หมู่ที่ 3 ต.โนนเพ็ก อ. พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
วัดบ้านโพธิ์เก่า ที่ตั้งบ้านโพธิ์เก่า หมู่ที่ 4 ต.โนนเพ็ก อ. พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
วัดบ้านโพธิ์ศรี ที่ตั้งบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 5  ต.โนนเพ็ก อ. พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
 วัดศรีกรุง ที่ตั้งบ้านโนนเพ็ก  หมู่ที่ 6  ต.โนนเพ็ก            อ. พยุห์ จ.ศรีสะเกษ       
สำนักสงฆ์บ้านหนองไฮ  ที่ตั้งบ้านหนองไฮ  หมู่ที่ 8  ต.โนนเพ็ก  อ. พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
วัดบ้านโคกเพ็ก  ที่ตั้งบ้านโคกเพ็ก  หมู่ที่ 9  ต.โนนเพ็ก อ. พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
สำนักสงฆ์บ้านยางปอ ที่ตั้งบ้านยางปอ หมู่ที่ 11 ต.โนนเพ็ก อ. พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

ประเพณีและงานประจำปี
     
      ประเพณีที่สำคัญ ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์, บุญบั้งไฟ, เข้าพรรษา, ออกพรรษา, ลอยกระทง, เทศน์มหาชาติ, บุญผะเหวด, บุญถวายสังฆทาน, ประชาชนตำบลโนนเพ็กส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น
            ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็กได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำนา การปลูกหอมแดง การปลูกกระเทียม กาารรักษาโรคกระดูกแตก การเลี้ยงสัตว์ การสานแห การสานสวิง หมอสูตรขวัญ การสานตะกร้า การสานโคมไฟ ช่างฝีมือต่างๆ เป่างูสวัด การเป่าตาแดง และการรักษาโรคด้วยสมุนไพร    

ภาษาท้องถิ่น  ส่วนมาก  ร้อยละ 90 พูดภาษาอีสาน
  ร้อยละ 10 พูดภาษาส่วย


สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
               ประชาชนในเขตองค์การบริหาารส่วนตำบลโนนเพ็ก ได้ยึดอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว จะทำการเกษตร และมีกลุ่มอาชีพ ได้แก่ แหนมหมู ขนมทอดกรอบ พริก หอมแดง กระเทียม

ทรัพยากรธรรมชาติ
               น้ำ ที่ใช้ในการอุปโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน บ่อบาดาล น้ำประปาของหมู่บ้าน และน้ำจากห้วยแฮด ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา
               ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็กไม่มีป่าไม้
               ภูเขา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็กไม่มีภูเขา

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
               ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็กส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัยร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ก็ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็กได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน ขุดลอกหนองสาธารณะของหมู่บ้าน ขุดลอกลำห้วยแฮด โครงการปลูกต้นไม้วันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน