ปรับปรุงล่าสุด 14 เม.ย. 2020 08:04:24 533

     

 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล

ลำดับ     ชื่อ -นามสกุล             ตำแหน่ง
  1.             นายถนัดชัย  เควันดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก                      
  2. นายกนกศักดิ์ อ่อมแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก                                                                                     
  3. นายจริต ไพฑูรย์                                                    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก                                                        
  4. นายสำราญ นกยูง                          เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก                   

 

นายกองค์การบริหารตำบลโนนเพ็กและสมาชิกสภาตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557

สมาชิกสภาเทศบาลตำบล

ลำดับ     ชื่อ -นามสกุล             ตำแหน่ง
1.             นายไพโรจน์ จำปาต้น ประธานสภาฯ (ส.อบต. หมู่ 1)              
2. นายบุญเลิศ สุทธิโท รองประธานสภา อบต.โนนเพ็ก 
3. นายพัฒนะ สุวรรณวงศ์       เลขานุการ สภา อบต.โนนเพ็ก                    
4. นางวาสนา ใสกระจ่าง      สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 1)                
5. นางสมจิต สุวรรณทา สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 2)
6. นางสมจิตร ศรีนารักษ์ สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 2)
7. นางสุกัญญา จำปาต้น สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 3)
8. นางสุวิมล ไพรสันเที๊ยะ สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 3)
9. นายพรศักดิ์ ใหมทอง สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 4)
10. นายวิเชียร เสนาเกษ สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 4)
11. นายสวาท ผ้าน้ำฝน สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 5)
12. นายสังคม บุญศรี สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 5)
13. นายธวัชชัย พุทธรักษา สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 6)
14. นายสำรวย แก่นแก้ว สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 6)
15. นายสุวรรณ  ตาดำ สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 7)
16. นายเฉลิม  เจือจันทร์ สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 7)
17. นางอุบล  สุคะตะ สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 8)
18. นายธงชัย  บุษบา สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 8)
19. นายสมศักดิ์  แจ่มแจ้ง สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 9)
20. นายสาคร  เพ็ชรไพร สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 10)
21. นายชาญณรงค์  สีสมาน สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 10)
22. นายบุญเลิศ  สุทธิโท สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 11)
23. นายทวี  แผลงฤทธิ์ สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 11)

 


การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก

     ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เป็นฝ่ายบริหารทางด้านนโยบาย โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหัวหน้า และมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช่วย และฝ่ายปฏิบัติงานประจำมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะผู้บริหารมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหนด โดยมีฝ่ายต่างๆ ดังนี้

  • คณะผู้บริหาร
  • สมาชิกสภา
  • สำนักปลัด
  • กองคลัง
  • กองช่าง
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • กองการศึกษา
  • กองสวัสดิการสังคม

 

สถานะการคลัง

 


ศูนย์บริการประชาชน

 


การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

    ประชาชนในตำบลจะใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาตำบล ซึ่งสมาชิกสภาตำบลทั้ง 21 คน นั้นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นหรือประชาพิจารณ์ ประชาคม โดยตัวแทนที่หลากหลายจากทุกสาขาอาชีพ ประสานขึ้นมาจากปัญหาความต้องการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี