ปรับปรุงล่าสุด 25 มี.ค. 2022 04:31:57 401

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายบุญธรรม  โคดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประเด็น (๑) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (๒) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๓) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๔) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๕) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

 

ในการนี้ นายบุญธรรม  โคดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป