ปรับปรุงล่าสุด 21 พ.ค. 2020 16:43:29 611


เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็กแบ่งเขตการปกครองดังนี้  จำนวนหมู่บ้าน    11  หมู่บ้าน 

หมู่บ้าน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
หมู่ที่ 1 โนนเพ็ก นายฉลาด        งอมสงัด ผู้ใหญ่บ้าน        085-4114593
หมู่ที่ 2 โนนเพ็ก นายสุทิน          พงษ์นิรันดร์ ผู้ใหญ่บ้าน        088-0785425
หมู่ที่ 3 โนนเพ็ก นายวิเลิศ         อุ่นใจ ผู้ใหญ่บ้าน        087-8806271
หมู่ที่ 4 โนนเพ็ก นายประกอบ     โสภาพ  ผู้ใหญ่บ้าน        086-2536414
หมู่ที่ 5 โนนเพ็ก นายบุญเทียน    สีดาว กำนันตำบลโนนเพ็ก      080-7593348
หมู่ที่ 6 โนนเพ็ก นายสัมฤทธิ์      สุทธิเสน ผู้ใหญ่บ้าน        087-8099754
หมู่ที่ 7 โนนเพ็ก นายประเสริฐ    สีสมาน ผู้ใหญ่บ้าน        088-1305088
หมู่ที่ 8 โนนเพ็ก นายโจอัน         พระพรหม ผู้ใหญ่บ้าน        083-4415417
หมู่ที่ 9 โนนเพ็ก นายชัยศิลป์      พิมสอน ผู้ใหญ่บ้าน        098-1872426
หมู่ที่ 10 โนนเพ็ก นางพรรณี        เอียตระกูล ผู้ใหญ่บ้าน        088-3519078
หมู่ที่ 11 โนนเพ็ก นายบุญสอน      อนงค์ ผู้ใหญ่บ้าน        084-7652512


ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร จำนวนครัวเรือนและประชากร

หมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
หมู่ที่ 1 โนนเพ็ก 335 374 709
หมู่ที่ 2 โนนเพ็ก 398 430 828
หมู่ที่ 3 โนนเพ็ก 277 260 537
หมู่ที่ 4 โนนเพ็ก 272 294 566
หมู่ที่ 5 โนนเพ็ก 371 389 760
หมู่ที่ 6 โนนเพ็ก 268 265 533
หมู่ที่ 7 โนนเพ็ก 175 185 360
หมู่ที่ 8 โนนเพ็ก 132 147 279
หมู่ที่ 9 โนนเพ็ก 235 235 470
หมู่ที่ 10 โนนเพ็ก 247 268 515
หมู่ที่ 11 โนนเพ็ก 216 197 413
      รวม     2,926     3,044   5,970