ปรับปรุงล่าสุด 15 เม.ย. 2020 16:43:00 492

   

                     
   

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมการนับถือศาสนา 

     ประชาชนส่วนใหญ่มีสัญชาติไทย และนับถือศาสนาพุทธ

                                    
 

ขนบธรรมเนียมประเพณี

     ที่สืบทอดกันมาและปฏิบัติกันมา มี ประเพณีสงกรานต์ ,  บุญบั้งไฟ,  เข้าพรรษา  ออกพรรษา,  ลอยกระทง,  เทศน์มหาชาติ,  บุญผะเหวด, บุญถวายสังฆทาน