ร่วมประชุมประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

23 มิ.ย. 2023 03:33:51 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 203
วันที่ 24 - 26 เมษายน 2566 นายบุญธรรม โคดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก พร้อมด้วยนายธวัชชัย พุทธรักษา ,นายทวีผล สิงคะเณย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ,นายชลากร สุวรรณวงศ์ ปลัดองค์การบร...