โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาปิดตะแกรงเหล็กและขยายถนน (จากบ้านนายอำนวย ซำบุญมี ถึง บ้านนายพัน สุขตะ) บ้านหนองไฮ หมู่ที่8 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

28 เม.ย. 2020 04:25:34 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน กองคลัง 305
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาปิดตะแกรงเหล็กและขยายถนน (จากบ้านนายอำนวย  ซำบุญมี ถึง บ้านนายพัน  สุขตะ) บ้านหนองไฮ หมู่ที่8 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ