8 ก.พ. 2022 10:41:10 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 127

การประชุมประจำเดือนพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และปรึกษาข้อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก
วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  256๕  เวลา  14.00 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก  โดย นายบุญธรรม  โคดม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก เป็นประธานในที่ประชุม ได้มีการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.256๕  เพื่อติดตามการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและมอบนโยบายข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ตามประเด็นการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ๑๐ ด้าน เป็นต้น