1 ก.พ. 2023 11:00:00 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 221

วันที่ 30 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย(ปฐมวัยเกมส์) ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นำโดยนายบุญธรรม  โคดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบล  และเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เรียนรู้การมีน้ำใจนักกีฬา ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ