(ไม่ได้ตั้ง) ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน กองคลัง 276

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิว Para Cape-Seal โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.95-002 แยกวัดศรีกรุงชัยมงคล หมู่ที่6-บ้านพยุห์ ตำบลพยุห์ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร