29 เม.ย. 2020 13:55:41 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน กองคลัง 127

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิว Para Cape-Seal โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.95-001 แยกวัดศรีกรุงชัยมงคล หมู่ที่6-บ้านดวนใหญ่ ตำบลดวนใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)