ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด
โนนเพ็ก ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความสามัคคี มีสวนเศรษฐกิจพอเพียง ชื่อเสียงขนมหวาน ลือขานพันธ์หอมแดง เป็นแหล่งวัฒนธรรมส่วย รวยล้ำมิตรไมตรี สรุปผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) แบบรายงานรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 5 (จากบ้านนางสุธาสินี สุริเตอร์ ถึง สี่แยกบ้านโพธิ์เก่า) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมลำโพงและไมโครโฟนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต. โนนเพ็ก ร่วมใจต้ายภัยยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต. โนนเพ็ก ร่วมใจต้ายภัยยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม เพื่อใช้ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต. โนนเพ็ก ร่วมใจต้ายภัยยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกล่อง สำหรับเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต. โนนเพ็ก ร่วมใจต้ายภัยยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาและสำหรับการจัดเตรียมการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต. โนนเพ็ก ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะจง

เอกสารประกาศภาษาไทย
เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                    
 

ข่าวสาร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 337 ผลลัพธ์
 • จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมลำโพงและไมโครโฟนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาอบต.โนนเพ็กร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่17 ประจำปี2566 ในระหว่างวันที่19-24 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 16 มี.ค. 2023
 • ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์

  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  แสดง 21 ถึง 23 จาก 23 ผลลัพธ์
  #หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
  21สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย (เอกสาร word)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  สน.บถ.มท 0809.2/ว4322/03/256622/03/2566
  22ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียน
  [เอกสาร word]
  กศ.มท 0816.2/ว123322/03/256622/03/2566
  23รายงานผลการดำนินงานและผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร word]
  กพส.มท 0810.8/ว122422/03/256622/03/2566

  กิจกรรม อบต.โนนเพ็ก

  แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

  บริการประชาชน

  สำนักปลัด
  ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
  • แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [1586928235_elderly.pdf]

  ปฏิทินงาน

  หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

  รายงานประจำปี

  รายงานประจำปี 2562 อบต.โนนเพ็ก

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  ลิงก์ที่น่าสนใจ