ปรับปรุงล่าสุด 13 พ.ค. 2020 15:38:35 573

            

อำนาจหน้าที่กองช่าง อบต.โนนเพ็ก                                                     

          มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของอบต. การอนุมัติเพื่ดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ

          1. งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          - งานก่อสร้างและบูรณะถนน

          - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ

          - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม

          - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

          2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์

          - งานวิศวกรรม

          - งานประเมินราคา

          - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์

          - งานจัดตกแต่งสถานที่

          3. งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          - งานสำรวจและแผนที่

          - งานวางผังพัฒนาเมือง