ปรับปรุงล่าสุด 14 เม.ย. 2020 05:32:23 501                     

วิสัยทัศน์   (Vision) 

      โนนเพ็ก การพัฒนาที่ก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต เพิ่มผลผลิตเกษตรอินทรีย์  ยึดถือประเพณีดั้งเดิม ส่งเสริมประชาธิปไตย


  พันธกิจ  (Mission)  

      “อบต.โนนเพ็ก 
มุ่งมั่นพัฒนาไฟฟ้าการเกษตร 
เน้นข้าวหอมมะลิ 
มีพริกหอมกระเทียม 
พร้อมเพรียงวัฒนธรรมนำผู้คนสู่สามัคคี”